Registerutredning

Registerutredning enligt lagen om personuppgifter (523/1999) 10 §

1. Upprätthållare av registret

Kyrkans Utlandshjälp sr (FO-nummer: 0998454-4)
Södra Kajen 8, PB 210
00131 Helsingfors
Tel. 020 787 1200 (växel)

2. Person som ansvarar för registret

Sirkka Arpiainen (assistent för medelanskaffning)
Södra Kajen 8, PB 210
00131 Helsingfors
Tel. 020 787 1201
e-post: förnamn.släktnamn@kirkonulkomaanapu.fi

3. Registrets namn
Register över Kyrkans Utlandshjälps kunder och intressenter

4. Syftet med handläggningen av personuppgifterna

Registret syftar till att upprätthålla information om givare, utveckla servicen och upprätthålla kund- och intressentgruppkontakter.

5. Informationsinnehållet i registret

I registret införs till tillämpliga delar följande information
Namn
Adressuppgifter
E-postadress
Telefonnummer
Språk
Information om gåvor
Information om intressen (t.ex. frivilligarbete)
Adresskälla (på vilket sätt adressen har fåtts till registret)
Roller (t.ex. givare, prenumerant)
Uppgifter om tillstånd (eventuella förbud att ta kontakt)
Uppgifter om när kundförhållandet upphört

6. Regelbundna informationskällor

I registret införs uppgifter om givare, som han eller hon själv har gett eller som erhålls på grund av ett kundförhållande eller som har skaffats utgående från gåvor t.ex. på sidorna Fonecta Finder. Dessutom kan i registret införas sådana uppgifter som fås i samband med att man ger eller upprätthåller en tjänst (t.ex. givarinformation, adresskälla eller roller).

7. Regelbunden överlåtelse eller överföring av information utanför EU eller det europeiska ekonomiområdet

Kyrkans Utlandshjälp överlåter inte uppgifter i sina register till utomstående. Uppgifter överlåts inte utanför EU eller det europeiska ekonomiområdet.

8. Principerna för hur registret skyddas

Registret upprätthålls i elektronisk form med hjälp av ADB-system. Endast personer som befullmäktigats av registerupprätthållaren har rätt att använda registret. Behandling av registeruppgifter förutsätter att varje användare skriver in fastställda användarnamn och lösenord.

Uppgifterna har sparats i en databas, som är skyddad med lösenord och brandmur. Tillträdet till det utrymme där registret upprätthålls är övervakat. Då en person övergår till att göra en inbetalning via Internet, överförs han eller hon till bankens skyddade område. Kyrkans Utlandshjälp får endast information om vilken nätbank givaren har använt, inte hans eller hennes bankuppgifter.

Personuppgifterna behandlas konfidentiellt.

9. Granskningsrätt och ändring av uppgifter

Information kan ändras eller kompletteras av registerupprätthållaren eller på begäran av den i registret upptagna samt på registerupprätthållarens försorg då kundförhållandet upphör. En person har rätt att få granska de uppgifter om honom eller henne vilka finns i Kyrkans Utlandshjälps givarregister och begära att felaktig information rättas. Begäran om granskning bör göras genom att ta kontakt med den person som ansvarar för registret. Granskningen är avgiftsfri en gång per år.

10. Eventuella övriga rättigheter

En person i Kyrkans Utlandshjälps register har rätt att vägra att de uppgifter han eller hon har gett används för direktmarknadsföring eller motsvarande syften, rätt att ändra sitt medgivande till att de offentliggörs, samt även i övrigt utnyttja de rättigheter som tryggas i lagen om personuppgifter. Om en person överhuvudtaget inte vill få post av oss, kan han eller hon förbjuda det genom att ta kontakt med den person som ansvarar för registret.

1.9.2015